Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. 

Adatkezelő adatai, elérhetősége

– ADR Logistics Kft.
– Ügyvezető: Zeher Balázs
– Székhely: 2360 Gyál, Akácliget Logisztikai Központ Gorcsev Iván utca 5. sz.
– Cégjegyzékszám: 13-09-119071
– telefon: +36 20 771-7650
– bejelentés e-maienl: info@adr-logistics.hu

Az adatkezelés célja

A szerződött partnerekkel megkötött szerződések teljesítése érdekében szükséges kapcsolattartás, szerződés előkészítése a szerződő fél által kijelölt kapcsolattartók útján.

Kezelt adatok köre

Az Adatkezelővel szerződő fél szerződéses kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója – login név.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

Adattárolás határideje

A szerződés megszűnése + jogi igények érvényesítésének határideje vagy utolsó sikeres kapcsolatfelvételt követő 5 év.

Adattovábbítás

Az adatokat nem továbbítjuk harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Naplófájlok

Mint sok más weboldal, a www.adr-logistics.hu használ naplófájlokat. Ezek a fájlok naplózzák a látogatókat az oldalon. A kezelt adatok köre – naplófájlokban tárolt információk tartalmazzák az internet protokoll (IP) címeket, a böngésző típusát, az internetszolgáltatót (ISP), a dátum/idő bélyegzőt, a hivatkozó/kilépő oldalakat, és a kattintások számát. Ezek az információk trendek elemzésére, az oldal adminisztrálására, a felhasználó mozgásának követésére az oldalon, és a demográfiai adatok begyűjtésére kerülnek felhasználásra. Az IP címek és hasonló jellegű információk nem kapcsolódnak semmilyen személyesen beazonosítható információhoz.

Adatkezelés célja

Online megjelenéssel kapcsolatos felhasználói adatkezelések. Naplózási (szervernapló) és biztonsági célból, valamint a webhely szolgáltatásainak nyújtása, működőképességének monitorozása és védelme céljából eszközadatok, illetve az érintett által megadott személyes adatok kezelése.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

Adattárolás határideje

6 hónap

Adatkezelő cookie kezelési gyakorlata

A cookie egy karaktersort tartalmazó fájl, amely a webhely látogatásakor a számítógépre kerül. Amikor az adott webhelyet a látogató ismét felkeresi, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az érintett böngészőjét.

A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is a weboldalra vonatkozóan.

A böngésző beállításai között hangolható, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer egy cookie-t küld, de felhívjuk a figyelmét, hogy cookie nélkül bizonyos funkciók lehet, hogy nem megfelelően működnek a webhelyen.

Az ADR Logistics Kft. kizárólag feltétlenül szükséges cookie-kat használ a webhely üzemeltetése során. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a webhely megfelelő működéséhez. Az ilyen cookie-k nem gyűjtenek olyan személyes adatokat az érintettől, amely pl. marketing célra felhasználhatóak lennének. Az ilyen cookie arról gyűjt információt, hogy a webhely megfelelően működik-e, a működésben tapasztalhatók-e hibák.

A funkcionális cookie-k biztosítják a weboldal megfelelő megjelenítését, megjegyzik például az érintett által korábban választott beálltásokat (pl. ország/nyelv, arculat/szín, betűméret stb.).

Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a weboldal felhasználóinak alábbi eszközadatait kezeli: IP cím, böngésző vagy operációs rendszer típusa, nyelve, weboldal látogatásának kezdő és befejező időpontja.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

Adattárolás határideje

Az adat keletkezésétől számított 6 hónap.

Adattovábbítás

Az adatokat nem továbbítjuk harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. 

Adatfeldolgozó

Honlapunk üzemeltetésére adatfeldolgozót veszünk igénybe: Animated Light Europe Kft. H-1119 Budapest, Fehérvári út 83.

Automatizált döntéshozatal

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő részéről jelen tájékoztató szerinti személyes adatok tekintetében profilalkotás, automatikus döntéshozatal nincs.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozzuk. Az informatikai rendszereket tűzfallal védjük, és vírusvédelemmel látjuk el. Az elektronikus adatkezelés során biztosítjuk, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A különböző nyilvántartásainkban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

Ön bármikor kérheti adatai helyesbítésétkorlátozásáttörlését, továbbá az kérhet az adatkezelésről teljeskörű konkrét tájékoztatást. Kérheti azt is, hogy a jogszabályoknak megfelelően személyes adatait tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. Ezeket a kéréseket 1 hónapon belül teljesítjük.

Az adatvédelem részletes szabályozását, az Ön jogainak részletes tartalmát és érvényesítésük részletes feltételeit az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat tartalmazza.

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelés során az ADR Logistics Kft jogszabályt sértett, akkor vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, de örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk.

NAIH Elérhetőségei:

– székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
– postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
– e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
– honlap: naih.hu.

Ha véleménye szerint az adatkezelés során megsértettük jogait, akkor választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.